Bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce

 Povinnosti a práva v oblasti BOZP  pre šk.r. 2013-14 Tu >> sdrv.ms/17v7Y8q

Študent je povinný:

-  dodržiavať pri každej práci alebo činnosti bezpečnostné predpisy, o ktorých bo! pedagogickým dozorom preukázateľne poučený a školený a pri mimoriadnych prácach alebo činnostiach bol aj preskúšaný,

- pracovať alebo počínať si tak, aby sa úmyselne nezranil alebo nezranil svojho spolužiaka alebo inú osobu nachádzajúcu sa v priestoroch, v ktorej sa činnosť vykonáva,

- rešpektovať výsledky zisťovania a hodnotenia nebezpečenstiev, s ktorými bol oboznámený pedagogickým dozorom (posúdenie rizík pri pracovných činnostiach),

- hlásiť bezodkladne všetky úrazy a poranenia pedagogickému dozoru, ktorý ich zaznamená v knihe evidencie pracovných úrazov, resp. úrazy alebo poranenia, ktoré priamo nesúvisia s vykonávanou činnosťou zaznamená v knihe evidencie iných úrazov ako pracovných,

- hlásiť zistené nedostatky, závady a poruchy technických zariadení v priestoroch a na pracoviskách SPŠ, ktoré ohrozujú ochranu a bezpečnosť pri práci, hygienu, pracovné prostredie alebo životné prostredie pedagogickému dozoru,  

- podrobiť sa vyšetreniu u lekára, ak toto vyšetrenie nariadi pedagogický dozor alebo riaditeľ SOŠ,

- podrobiť sa skúške či nepracuje pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných prostriedkov pedagogickému dozoru, riaditeľovi SOŠ alebo poverenému zástupcovi (bezpečnostný technik), ktorý má poverenie na tento úkon od riaditeľa SOŠ,

- zúčastniť sa školení a výcviku, organizovaného SOŠ v záujme zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prípadne podrobiť sa aj určeným skúškam,

- zúčastniť sa školení a výcviku, organizovaného na pracoviskách (právnických alebo fyzických osôb), kde vykonáva odbornú prax a to v záujme zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Študent má zakázané:

- na všetkých pracoviskách a v priestoroch areálu SOŠ používať alkoholické nápoje a používať omamné prostriedky v čase teoretickej prípravy; je zakázané nastupovať pod ich vplyvom do výukového procesu,

- na všetkých pracoviskách a v priestoroch areálu SOŠ fajčiť,

- vykonávať práce alebo činnosti, na ktoré nemá oprávnenie,

-vstupovať do priestorov a na miesta, kde je zákaz vstupu osôb.

Študent má právo :

-  prerokovávať s pedagogickým dozorom všetky otázky a problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho činnosťou,

-  odmietnuť vykonávať prácu  alebo činnosť,  ktorá nezodpovedá jeho zdravotnému  stavu, schopnostiam na ktoré má vek alebo na ktoré nemá kvalifikačné predpoklady,

-  odmietnuť vykonávať prácu alebo činnosť v prípade, že je bezprostredne a vážne ohrozený život alebo zdravie jeho alebo iných osôb.

Práca s elektrickým zariadením

Elektrické zariadenia, s ktorými prichádzajú do styku alebo do blízkosti študenti bez elektrotechnického vzdelania musia byť vyrobené a inštalované tak, aby ich obsluha alebo práca s nimi nevyžadovala odborné znalosti a odbornú kvalifikáciu osôb. Študenti musia ovládať zásady a rozsah bezpečných činností na elektrickom zariadení, poznať mieru ohrozenia elektrických zariadení, ovládať správny záchranný postup pri úrazoch elektrickým prúdom a poskytovanie prvej pomoci. Poučenie vykonáva pracovník s odbornou spôsobilosťou podľa § 21, § 22, § 23, § 24 alebo na túto činnosť poverený zamestnanec SOŠ pre zariadenia NN.

SOŠ je povinná u prevádzkovaných zariadení vykonávať v pravidelných lehotách odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, ktoré slúžia pre overovanie ich stavu z pohľadu bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie odpovedá z hľadiska bezpečnosti ustanoveniam príslušných technických noriem. Nové elektrické zariadenia je možné uviesť do prevádzky iba v prípade, ak bol ich stav overený odbornou prehliadkou a odbornou skúškou elektrického zariadenia.

SOŠ je povinná overiť revíziou a kontrolou elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov stav z pohľadu bezpečnosti.

Revízie ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov sa vykonávajú v pravidelných lehotách stanovených technickou normou alebo po každej oprave, ktorá bola vykonaná z dôvodu poruchy.

Vizuálna kontrola ručného elektrického náradia sa vykonáva pred každým začiatkom práce s náradím. Kontrola spočíva v prezretí náradia a posúdení jeho technického stavu a z vykonania skúšky chodu.

 

Osoba poučená je povinná byť oboznámená a poznať:

-       miestne prevádzkové a bezpečnostné predpisy elektrického zariadenia (pracovný stroj, technologické zariadenie, ...),

-       zásady bezpečnostných činností na elektrických zariadeniach,

-       rozsah možných činností vykonávaných na elektrických častiach zariadenia študentmi,

-       správny postup pri vyslobodení postihnutého z dosahu elektrického prúdu, postupu poskytovania

prvej pomoci a postupe resuscitácie.

 

Osoba poučená nesmie :

-       používať elektrické zariadenia v iných prostrediach, len pre ktoré bolo toto zariadenie skonštruované,

-       pracovať na nekrytých živých častiach elektrického zariadenia, ani sa ich dotýkať priamo alebo akýmkoľvek iným predmetom (s výnimkou zariadení bezpečných napätí a prúdov),

-        zasahovať do elektrického zariadenia alebo vykonávať na ňom údržbu resp. opravy,

-       používať poškodené elektrické zariadenia.

 

 Osoba poučená môže:

-       samostatne obsluhovať jednoduché elektrické zariadenia malého napätia (MN) a nízkeho napätia (NN) tak, že pri ich obsluhe nemôžu prísť do styku s časťami pod napätím,

-       pracovať v blízkosti častí pod napätím len pri dodržaní bezpečných vzdialeností, inak len so súhlasom odborného pedagogického dozoru, ktorý zabezpečí potrebné opatrenia napr. vypnutie alebo zaistenie dozoru,

-       sám vypínať a zapínať jednoduché elektrické zariadenia,

-       pri vypnutom stave elektrického zariadenia premiestňovať a predlžovať pohyblivé prívody,

-       vymieňať pretavené vložky závitových a prístrojových poistiek za nové rovnakej hodnoty, vymieňať žiarovky,

 

Medzi zariadenia určené pre používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie sa zaraďujú :

elektromechanické a elektrotepelné ručné náradie,

prístroje spotrebnej elektroniky,

zariadenia pre elektrické vykurovanie priestorov obytných budov,

elektrické kancelárske prístroje, osobné počítače a ich príslušenstvo,

pracovné a stavebné stroje malej mechanizácie a elektrické náradie,

pohyblivé a predlžovacie prívody,

elektrické svietidlá pre pevné pripojenie a pre pripojenie pohyblivými prívodmi.

 

Vypnutie a odpojenie elektrického zariadenia

Zariadenie, na ktorom alebo v blízkosti ktorého sa má pracovať, sa odpojí zo všetkých strán možného napájania. Na miestach, odkiaľ sa vypína a zapína, sa vyvesia bezpečnostné tabuľky. Ak sa pracuje na zariadení NN, ktoré je zaistené tavnými poistkami, musia sa poistkové vložky a hlavice po vybratí bezpečne uschovať.

Aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb, je nutné dbať, aby sa po odpojení zariadenia od napätia odstránil nebezpečný elektrický náboj napr. z káblových vedení, z kondenzátorov a pod.

 

 

Ako poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch a nehodách

 

Zásady prvej pomoci

Každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí. Izolovaný spôsob života dnešnej doby „odsudzuje" stále väčší počet jedincov na vlastnú pomoc, ktorú je v kritickom zdravotnom stave obtiažne realizovať. Ak niekto očakáva poskytnutie pomoci, mal by si byť vedomý vlastnej mravnej zodpovednosti pomáhať druhým a mal by byť schopný pomoc poskytnúť. Na princípe vzájomnosti poskytovaná prvá pomoc je zjednotená takmer vo všetkých krajinách sveta.

Pamätajte si, že zásady prvej pomoci sú tak jednoduché, že ľudia si dnes škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale neposkytnú ju vôbec. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna

Hlavné zásady sú :

1.         Zachrániť život (kontaktovať postihnutého, vykonať oživovacie úkony, zastaviť veľké vonkajšie krvácanie).

2.         Zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu (fixovať zlomeniny, ošetriť rany a popáleniny, zabrániť strate tepla prikrytím ...).

3.         Zabezpečiť ďalšiu zdravotnú starostlivosť (privolať odbornú zdravotnú pomoc - 155- ZZS -Záchranná zdravotná služba, 112- IZS - Integrovaný záchranný systém, zotrvať pri postihnutom až do príchodu odbornej pomoci posádky ZZS).

 

PRVÁ POMOC: viď. príloha

Úplné znenieBOZP SOŠ 2010-11.pdf

Novinky v poskytovaní prvej pomoci + video:

                   tu 

    Keď sa človek ocitne v ohrození života, pretože jeho srdce a krvný obeh zlyhávajú, nemali by sme strácať čas s neodborným a neúčinným dýchaním z úst do úst. Základom úspešnej resuscitácie je včas začať a za žiadnych okolností neprestávať pumpovať krv ohrozeného človeka do celého tela. Hlavnou zložkou resuscitácie má byť hneď po zavolaní na číslo 112 najmä vonkajšia masáž srdca a efektívne, dostatočne intenzívne stláčanie hrudníka. Cieľom je obnoviť a zabezpečiť prekrvenie životne dôležitých orgánov - srdca, pľúc a mozgu - až do príchodu sanitky.

                          Prvá pomoc                                            Prvá pomoc                       

Prvá pomoc

 Celé roky sa záchranári, ale aj neodborná verejnosť učili, že pri náhlom zastavení srdca sa treba riadiť zásadou A-B-C, to znamená - najprv uvoľniť dýchacie cesty, poskytnúť umelé dýchanie a až potom pristúpiť k stláčaniu hrudníka. Všetko je inak. Podľa internistu Igora Vozára by sme na základe najnovších amerických odporúčaní mali poskytnúť masáž srdca frekventným stláčaním hrudníka, najmenej 100-krát za minútu. Rozsah pohybov hrudníka dospelého človeka má byť v rozmedzí asi 5 cm. „Prvých najdôležitejších 18 sekúnd by sme mali týmto tempom zvládnuť približne 30 stlačení hrudníka, čo môže byť aj fyzicky náročné,“ vysvetľuje Vozár. „Až potom má nasledovať zabezpečenie dýchacích ciest a dva vdychy záchranára metódou z úst do úst. Kým príde sanitka, mohol by „záchranár z ulice“ zopakovať asi 5 týchto cyklov,“ odporúča lekár. Osvojením si nových odporúčaní má každý z nás oveľa väčšiu šancu zachrániť nejeden ľudský život.