Laboratórne cvičenia

                                                 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  ELEKTRO - LABORATÓRIA 

SOŠ Levice Pod amfiteátrom 7

 

Článok 1

 

Prevádzkový poriadok je súčasťou školského poriadku a jeho porušovanie sa kvalifikuje ako priestupok proti školskému poriadku. Prevádzkový poriadok elektro -laboratória je prispôsobený miestnym podmienkam.

Elektrotechnické laboratórium je priestor, kde sa overujú alebo skúšajú predmety za použitia elektriny a preto žiaci nachádzajúci sa v týchto priestoroch musia sa podriadiť platným elektrotechnickým predpisom.

Článok 2

1. Žiaci pred prvým praktickým meraním svojim podpisom potvrdia, že boli preukázateľne poučení o prevádzkovom poriadku, bezpečnostných predpisoch pre prácu na elektrických zariadeniach, požiarnych predpisoch a o pravidlách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom. Pokiaľ žiaci nepodpísali prehlásenie, že boli v spomínaných bodoch preukázateľne poučení, sú považovaní za osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie a preto nemôžu pracovať na zariadeniach pod napätím. Pritom ,,preukázateľne" znamená spôsob činnosti kedy organizácia uskutočňujúca školenie, inštruktáž, zácvik a pod., musí sa preukázať záznamom podpísaným školiacim i školeným, že školenie bolo uskutočnené. Iba odovzdanie predpisov alebo pokynov, hoci aj na podpis sa nepovažuje za dostatočné. Zo záznamu musí byť jasné, čo bolo predmetom poučenia.

2. Žiaci musia rešpektovať bezpečnostné výstražné značenie.

3.  Žiaci chodia do elektrotechnického laboratória načas, v prezuvkách, s potrebnými pomôckami a bez aktoviek a vrchného ošatenia.

4. Pri vstupe do elektrotechnického laboratória si musia uvedomiť nutnosť zvýšenej opatrnosti. Žiaci sa ihneď rozídu na pridelené pracoviská. Nesiahajú na ovládacie prvky rozvodu elektrickej energie.

5. Žiaci prevezmú meracie prístroje a vybavenie potrebné na meranie a za tieto v plnom rozsahu počas vyučovania zodpovedajú.

6. Žiaci musia vedieť pred samotným meraním, aké sú úlohy a cieľ merania. Na toto meranie sa musia dostatočne teoreticky pripraviť. Ak žiak si nie je istý svojimi schopnosťami alebo svojím stavom, musí to ohlásiť vyučujúcemu.

7. Prácu v skupine organizuje vedúci skupiny, ktorý je pre dané meranie určený vyučujúcim.

8. Žiakmi zapojený merací obvod môže na zdroj pripojiť jedine učiteľ po dôkladnej kontrole správnosti zapojenia. Žiakom nie je dovolené manipulovať s hlavným rozvodným panelom.

9. Pri meraniach na obvodoch napájaných priamo sieťovým rozvodom alebo nebezpečným napätím môžu žiaci merať len pod dozorom učiteľa. Žiaci môžu samostatne pracovať len na obvodoch napájaných bezpečným napätím.

 

10.   Pri samotnom meraní žiaci pracujú svedomito a opatrne, pri maximálnom dodržiavaní všetkých pravidiel  bezpečnosti práce.

 

11. V prípade ohrozenia života členov skupiny, požiari alebo poškodení elektrického zariadenia ihneď vypnú hlavný vypínač, ktorý sa nachádza vedľa vstupných dverí - vľavo.

 

12. V prípade úrazu elektrickým prúdom ihneď po vypnutí hlavného vypínača elektrickej energie pristúpia k poskytovaniu prvej pomoci postihnutému. Súčasne úraz oznámia vyučujúcemu. Vyučujúci na tel.č.112 privolá rýchlu zdravotnícku pomoc. Podobne postupujú v prípade požiaru.

 

13. V prípade ohrozenia meracieho objektu alebo meracieho prístroja ihneď merací obvod odpoja od zdroja elektrickej energie a poškodenie alebo poruchu zahlásia vyučujúcemu. Nie je prípustné, aby žiaci poškodený prístroj sami opravovali. Škody spôsobené úmyselne, nevedomosťou, nedbalosťou alebo neodborným zaobchádzaním uhradia finančne žiaci, resp. ich zákonití zástupcovia.

 

14. Po rozpojení meracieho obvodu žiaci roztriedia prepojovacie vodiče, usporiadajú pracovisko a na pokyn učiteľa uložia meracie prístroje na vyhradené miesta. Žiaci môžu opustiť laboratórium len zo súhlasom vyučujúceho.  PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  ELEKTRO - LABORATÓRIA SOŠ Levice